АИППИМП д-р Венелин Стаменов ЕООД, е акредитирана за обучение на магистър лекари, за придобиване на специалност Обща медицина, със заповеди:

РД – 17 – 81 / 06.03.2019 г. 
РД – 01 – 711 / 28.12.2023 г.

Свободни места за специализанти – едно място, финансирано от държавата.

Желаещите да започнат специализация трябва да подадат молба в свободен текст до управителя на амбулаторията, в срок до 31.03.2023г.
Теоретичното обучение ще се провежда в МУ София.


Министърът на здравеопазването, два пъти в годината, в срок до 15 януари и до 15 август, определя със заповед броя на местата за специализанти финансирани от държавата. Обучението на специализантите трябва да започне не по-късно от 31 март, съответно 31 октомври на календарната година.


Специализацията по Обща медицина стартира с подписване на основен трудов договор на пълно работно време, на основане чл. 68 от КТс амбулатория за обучение на специализанти одобрена от министъра на здравеопазването.
Обучението  може да започне и на основание член 13, ал.1 от Наредба 1 /22.01.2015г. За целта трябва да сключите договор с Вашият работодател по член 234 от КТ. В този договор трябва да е опоменато, че през следващите три години вие ще работите на пълно работно време в акредитираната амбулатория през времето в което не провеждате теоретично обучение или практическо обучение в болнично отделение или в ЦСМП. След това Вашият работодател ще сключи с нас договор за Вашето обучение, в който ще фигурира същото условие.
Имате право на втори трудов договор с друг работодател.
Обучението по Обща медицина е с продължителност 36 месеца по одобрена от МЗ програма, която можете да изтеглите и  включва:
1. осем месеца теоретично обучение в предпочитано от Вас висше медицинско училище.
2. шест месеца практическо обучение в предпочитана от Вас акредитирана за практическо обучение болница.
3. тринадесет седмици практическо обучение в избран от Вас, акредитиран за обучение спешен център.
Справка за акредитираните лечебни заведения можете да откриете на сайта на МЗ.
Последователността на различните компоненти или части от компоненти на обучението можете да подредите по Ваше желание, като подадете информация към нас шест месеца по-рано.Ние информираме висшите медицински училища в същите срокове, а те  МЗ.
=========
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за стартиране на обучението за специалност:
1. Копие от диплома за завършено висше медицинско образование.
2. Копие на документ за самоличност.
3. Документ удостоверяващ актуално членство в БЛС.
4. Две снимки.
5. Трудов договор с акредитирана практика по член 68 или член 234 от КТ.
6. Документ доказващ владеене на български език(за чуждестранни граждани, тъй като обучението се провежда на български език).
7. Медицинско свидетелство за работа издадено от личния лекар.
8. Свидетелство за съдимост.
9. Удостоверение за номер на банкова сметка.
10. Молба в свободен текст, в която се посочва предлаганата от Вас дата за начало на договора по член 68 или 234.
=========

=========
За въпроси:
email: dr.antonova@yahoo.com
тел. №: 0889151508