Водачите на МПС са разделени в две групи:

–  група 1 – водачите на МПС от категориите „АМ“, „А1“, „А2“, „А“, „B1“, „B“, „BЕ“ и „Ткт“;

–  група 2 – водачите на МПС от категориите „С1“, „С“, „С1Е“, „СЕ“, „D1“, „D“, „D1Е“, „DЕ“, „Ттм“ и „Ттб“.

Водачите на МПС от група 1 преминават задължителен преглед с проверка за регистрирани заболявания и оценка на здравното състояние по системи при личния лекар. При наличие на заболяване или състояние, изискващо индивидуална преценка, личният лекар изисква от пациента преглед при лекар-специалист със съответната специалност. Заключението се прави накрая от личния лекар въз основа на данните от Удостоверението за здравословно състояние и се вписва в Карта за оценка на физическата годност.

Водачите на МПС от група 2  първоначално посещават своя личен лекар за проверка за регистрирани заболявания. След това минават през специалисти за  оценка на състоянието на зрителната система, слуховата система, нервната система, вътрешните органи, хирургичен и ортопедо-травматологичен статус.
Заключението  се издава отново от личен лекар въз основа на данните от Удостоверението за здравословно състояние и се вписва в Карта за оценка на физическата годност.

В Приложение 1 към Наредба 3 са посочени състоянията и заболяванията, които ограничават физическата годност за двете групи. 

В Приложение 2 към Наредба 3 са посочени заболяванията, които изискват задължително освидетелстване от ТОЛЕК.
Освитеделстване от ТОЛЕК е необходимо и в случаите, когато лицата, кандидати за водачи, имат две и повече състояния/заболявания, изискващи индивидуална преценка.

При установяване на заболявания и състояния, изискващи оценка от ТОЛЕК (заболяванията в Приложение 2 или повече от 1 състояние, изискващо индивидуална преценка от Приложение 1), това се вписва в Удостоверението и в Картата за оценка на физическата годност и така пациентът се изпраща в ТОЛЕК по местоживеене. 

Наредба № 3 от 11 май 2011 г.