Документи които ОПЛ не издава :

1. Медицински свидетелства за участие в спортни прояви, оценка на физическа годност, туристически мероприятия и други.Същите се издават от спортни лекари в специализирани центрове съгласно наредба 8.

2. Медицински документи показващи невъзможност за явяване пред съд или разследващи органи. Същите се издават от лекарска консултативна комисия ( ЛКК ).

3. Изследвания и консултации по желание на приемащото болнично заведение, съгласно становище на НЗОК